Uwagi odnośnie układu i formatu pracy dyplomowej

Rozdziałem nr 1 jest „Wstęp”, w którym Autor pracy dyplomowej charakteryzuje zwięźle znaczenie tematyki i podkreśla jej aktualność. Wprowadzając do niej powołuje się na odpowiednie pozycje literatury oraz przedstawia własne przemyślenia (podrozdz. 1.1 „Wprowadzenie”, zalecana objętość 1÷2 stron). W podrozdziale następnym przedstawia zwięźle cel i tezę pracy (podrozdz. 1.2 „Cel i teza pracy”, zalecana objętość 1strona) oraz opisuje zwięźle zawartość pracy (porozdz. 1.3 „Zawartość pracy”, zalecana objętość 1÷2 stron). Tytuły rozdziałów o kolejnych numerach można wyróżnić czcionką pogrubioną (bold), tytuły podrozdziałów o numerach 1.1, 1.2, … 2.1, 2.2, … pisze się czcionką pogrubioną i pochyloną, a ewentualnie zastosowane tytuły tekstu przy głębszym podziale tekstu o numerach 2.1.1, 2.1.2, … można wyróżnić pisząc je czcionką pochyłą (italic). Liczba rozdziałów mieści się zwykle w przedziale 5÷7 łącznie z rozdziałem „Wnioski końcowe”.

Tekst pracy pisze się za pomocą edytora „Word for Windows” na papierze formatu A4, przy zachowaniu marginesów dostosowanych do formy wydruku i oprawy pracy. Suma marginesów na formacie papieru A4 (297 x 210 mm): lewego i prawego wynosi 5 cm (np. lewy 3 cm, a prawy 2 cm), a także górnego i dolnego wynosi 5 cm (np. górny 2,5 cm i dolny 2,5 cm). Podczas pisania tekstu używa się najczęściej czcionkę Times New Roman 12 pkt. lub Arial 11 pkt. Tekst powinien być wyrównany dwustronnie (do lewej i prawej linii kolumny tekstu).

Pierwszy fragment kolejnych rozdziałów i podrozdziałów można pisać bez wcięcia. W następnych fragmentach tekstu (paragrafy) stosujemy akapit, np. 0.5 cm lub 0,75 cm, ewentualnie 1 cm konsekwentnie w całej pracy. Zaleca się stosować odstęp między wierszami 1,5 linii. Objętość pracy magisterskiej mieści się zwykle w przedziale 80-120 stron, a pracę dyplomową drukuje się jednostronnie. Pracę oddawaną do Dziekanatu zaleca się drukować dwustronnie (mniejsza objętość do przechowywania w archiwum). Liczba wymaganych egzemplarzy pracy dyplomowej wynosi 4 (1 egz. do Dziekanatu, 1 egz. autorski, 1 egz. dla opiekuna-recenzenta i 1 egz. dla recenzenta).

Tekst pracy poprzedza spis treści. Zalecane jest stosowanie za spisem treści wykazu przyjętych oznaczeń i/lub akronimów, co znacznie ułatwia czytanie pracy. Dotyczy to zwłaszcza prac teoretycznych, zawierających liczne wzory oraz prac odwołujących się do licznych skrótów firm, rozwiązań technologicznych itp.

Oceń tę poradę

Dodaj komentarz