Opis bibliograficzny artykułu z czasopisma/wydawnictwa ciągłego

Istnieje wiele standardów umieszczania przypisów bibliograficznych w tekście pracy oraz umieszczania cytowanych prac na końcu wykazu (tworzenie tzw. bibliografii załącznikowej składającej się z przypisów bibliograficznych).

Klasyfikacja źródeł informacji

Rodzaj źródła Aktualność[1]

(lata)

Wiarygodność[2] Klasyfikacja

źródła

Przeznaczenie

źródła

Książka naukowa 3-5 Dobra Literatura

naukowa

mgr
Podręcznik akademicki, skrypt 5-10 Dobra Literatura

techniczna

lic./inż./mgr
Artykuł naukowy 1-2 Dobra Literatura

naukowa

mgr
Podręczniki użytkowania, słowniki, encyklopedie 1-10 Dobra Literatura

pomocnicza

lic./inż./mgr
Firmowa literatura techniczna (instrukcje, katalogi itp.) w formie zwartych dokumentów 1-5 Dostateczna Literatura

techniczna

lic./inż.
Prace doktorskie 2-5 Dobra Literatura

naukowa

mgr
Prace magisterskie, inżynierskie 2-5 Dostateczna Literatura

naukowa /

literatura

techniczna

lic./inż.
Norma, akt prawny, opis patentowy 1-5 Dobra Literatura

techniczna

lic./inż.
Notatki wykładowe, informacje ustne 1-10 Dostateczna Literatura

nieformalna

lic./inż./mgr
Informacje techniczne ze stron internetowych 1-2 Dostateczna/słaba Literatura

techniczna

lic./inż.
Wikipedia 1-2? Słaba Literatura

nieformalna

Strony www z materiałami studenckimi 5-10? Słaba Literatura

nieformalna

Objaśnienie: lic. – praca dyplomowa licencjacka, inż.- praca dyplomowa inżynierska, mgr – praca dyplomowa magisterska.

Przy opisie artykułu z czasopisma/wydawnictwa ciągłego należy wziąć pod uwagę następujące informacje:

nazwisko i imię autora artykułu. Tytuł artykułu. Tytuł wydawnictwa ciągłego [typ nośnika]. Wydanie. Rok, numer zeszytu. Data aktualizacji [data dostępu]. Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego. Warunki dostępu. ISSN.

[23] Huczek M., Socha I., Marketing wewnętrzny czynnikiem poprawy efektywności pracy biblioteki. Biuletyn EBIB [on-line]. 2002, nr 3 [dostęp 12 listopada 2008]. Dostępny w World Wide Web: http://…..php. ISSN 1507-7187.

Ważne: w tekście głównym znak odsyłacza (znak graficzny, odsyłający do przypisu, np. cyfra, gwiazdka) stawia się zawsze przed znakiem interpunkcyjnym, bez użycia spacji. Każdy przypis powinien kończyć się kropką.


[1]  Możliwa do uzyskania w praktyce aktualność źródła informacji.

[2]   Szacunkowa wiarygodność informacji w skali 3-stopniowej: „dobra”, „dostateczna”, „słaba”.

5/5 - (2 votes)

Uwagi odnośnie układu i formatu pracy dyplomowej

Rozdziałem nr 1 jest „Wstęp”, w którym Autor pracy dyplomowej charakteryzuje zwięźle znaczenie tematyki i podkreśla jej aktualność. Wprowadzając do niej powołuje się na odpowiednie pozycje literatury oraz przedstawia własne przemyślenia (podrozdz. 1.1 „Wprowadzenie”, zalecana objętość 1÷2 stron). W podrozdziale następnym przedstawia zwięźle cel i tezę pracy (podrozdz. 1.2 „Cel i teza pracy”, zalecana objętość 1strona) oraz opisuje zwięźle zawartość pracy (porozdz. 1.3 „Zawartość pracy”, zalecana objętość 1÷2 stron). Tytuły rozdziałów o kolejnych numerach można wyróżnić czcionką pogrubioną (bold), tytuły podrozdziałów o numerach 1.1, 1.2, … 2.1, 2.2, … pisze się czcionką pogrubioną i pochyloną, a ewentualnie zastosowane tytuły tekstu przy głębszym podziale tekstu o numerach 2.1.1, 2.1.2, … można wyróżnić pisząc je czcionką pochyłą (italic). Liczba rozdziałów mieści się zwykle w przedziale 5÷7 łącznie z rozdziałem „Wnioski końcowe”.

Tekst pracy pisze się za pomocą edytora „Word for Windows” na papierze formatu A4, przy zachowaniu marginesów dostosowanych do formy wydruku i oprawy pracy. Suma marginesów na formacie papieru A4 (297 x 210 mm): lewego i prawego wynosi 5 cm (np. lewy 3 cm, a prawy 2 cm), a także górnego i dolnego wynosi 5 cm (np. górny 2,5 cm i dolny 2,5 cm). Podczas pisania tekstu używa się najczęściej czcionkę Times New Roman 12 pkt. lub Arial 11 pkt. Tekst powinien być wyrównany dwustronnie (do lewej i prawej linii kolumny tekstu).

Pierwszy fragment kolejnych rozdziałów i podrozdziałów można pisać bez wcięcia. W następnych fragmentach tekstu (paragrafy) stosujemy akapit, np. 0.5 cm lub 0,75 cm, ewentualnie 1 cm konsekwentnie w całej pracy. Zaleca się stosować odstęp między wierszami 1,5 linii. Objętość pracy magisterskiej mieści się zwykle w przedziale 80-120 stron, a pracę dyplomową drukuje się jednostronnie. Pracę oddawaną do Dziekanatu zaleca się drukować dwustronnie (mniejsza objętość do przechowywania w archiwum). Liczba wymaganych egzemplarzy pracy dyplomowej wynosi 4 (1 egz. do Dziekanatu, 1 egz. autorski, 1 egz. dla opiekuna-recenzenta i 1 egz. dla recenzenta).

Tekst pracy poprzedza spis treści. Zalecane jest stosowanie za spisem treści wykazu przyjętych oznaczeń i/lub akronimów, co znacznie ułatwia czytanie pracy. Dotyczy to zwłaszcza prac teoretycznych, zawierających liczne wzory oraz prac odwołujących się do licznych skrótów firm, rozwiązań technologicznych itp.

Oceń tę poradę