Przypisów ciąg dalszy

Poniższe przykłady prezentują sposób wykazywania niektórych rodzajów literatury. Zaznajamiając się z nimi, trzeba zwrócić uwagę na porządek i kolejność prezentacji poszczególnych elementów zapisu oraz rodzaj i umieszczenie znaków interpunkcyjnych.

1. Książka – jeden autor
Simon H: Zarządzanie cenami. PWN. Warszawa 1996.
2. Książka – dwóch i więcej autorów
Stone M., Bond A., Blake E.: Marketing bezpośredni i interaktywny. PWE. Warszawa 2007.
3. Fragment w pracy zbiorowej
Przybylski H.: Marketing polityczny a polityczne public relations. W: Public relations.
Teoria i praktyka komunikowania. Red. H. Przybylski. Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej w Katowicach. Katowice 2007.
4. Artykuł w wydawnictwie ciągłym
Szczepanik R.: Patronat prasowy. „Marketing w Praktyce” 2000, nr 3.
Przypisy powinny zawierać następujące ważniejsze skróty:
a) ibidem lub tamże – oznaczenia to stosuje się tylko w przypadku ponownego odesłania do powyżej
cytowanego dzieła. Odesłanie i dzieło nie może być przedzielone inną pozycją literaturową.
Przykład:
1 M. R. Solomon: Zachowania i zwyczaje konsumentów. Wydawnictwo Helion. Gliwice 2006, s. 15.
2Ibidem, s. 36.
b) Idem, idae (tenże) – oznaczenie to stosuje się w przypadku wskazywania w tym samym przypisie
więcej niż jednej publikacji tego samego autora, w przypadku mężczyzny – idem, w przypadku kobiety
– idae.
Przykład:
1A. Sznajder: Sztuka promocji – czyli jak najlepiej zaprezentować siebie i swoją firmę. Business Press.
Warszawa 1995, s. 12; idem: Marketing wirtualny. Dom Wydawniczy ANC. Kraków 2000, s. 5.
c) op. cit. (dz. cyt.) – oznaczenie to stosuje się w przypadku ponownego odesłania do wcześniej
zacytowanego dzieła, pod warunkiem, że jest to jedyne wykazane w pracy dzieło danego autora, a samo
odesłanie i dzieło (wcześniej już cytowane) przedzielone zostały jedną lub więcej pozycjami
literaturowymi innych autorów.
Przykład:
1 P. Kotler: Marketing od A do Z . PWE. Warszawa 2004, s. 55.
2 T. Kramer: Podstawy marketingu. PWE. Warszawa 2004. s. 5.
3 P. Kotler: op. cit., s. 53.

5/5 - (2 votes)

Zastosowanych metod i narzędzi badawczych

Praca napisana została w oparciu o studia literaturowe oraz wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wg zasad metody Servqual. Zostały wykorzystane także wewnętrzne dokumenty firmy oraz obserwacje autora (wskazać zastosowane metody np. mapowanie, wywiad, ankieta itp.)

Dla żółtodzioba metody, techniki i narzędzia badawcze definiują określony typ badań, ale nie potrafią oni odróżnić tych pojęć. Jednak absolwent nauk społecznych powinien rozpoznać różnice między powyższymi terminami.

Pierwszym krokiem w prowadzeniu badań będzie wybór metody badawczej, tj. określonej koncepcji działalności empirycznej.

Dla każdej techniki badawczej należy dobrać narzędzie badawcze, które można wykorzystać w pracy badawczej. Dla trzech wymienionych technik badawczych można zaproponować następujące instrumenty badawcze:
1) obserwacja:
a) arkusz obserwacyjny;
b) protokół obserwacji;
c) komentarze;
d) opisy;
e) nagrania dźwiękowe lub fotograficzne.
2) Wywiad:
a) kwestionariusz wywiadu;
b) Instrukcje wywiadu.
3) ankieta:
a) Kwestionariusz ankiety.

Kolejnym krokiem powinno być zidentyfikowanie działań zmierzających do osiągnięcia celu badawczego tj. wybór techniki badawczej. Po wybraniu działań do przeprowadzenia badań należy zastanowić się, jakie narzędzie lub narzędzia będzie dla naszych badań przydatne, kwestionariusz ankiety.

Wywiad możemy przeprowadzić między innymi za pomocą kwestionariusza wywiadu. Komponując pytania do kwestionariusza musimy pamiętać, że zasadniczo rozróżniamy trzy rodzaje pytań (oczywiście można je podzielić na podkategorie, ale nie jest to podręcznik metodologii badań społecznych, więc tylko zarys tematu). Dlatego zadajemy pytania:

a) zamknięte;

b) otwarte;

c) kafeteria z odpowiedziami.

5/5 - (4 votes)