Seminarium dyplomowe – błędy w pracy dyplomowej

Ponieważ dotychczasowy proces kształcenia sprowadzał się do przygotowania Państwa pod kątem stosowania podstawowych polskich i europejskich norm prawa administracyjnego w zakresie bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego oraz ochrony osób i mienia, celem seminarium dyplomowego, do którego przystępujecie, jest przygotowanie Was do samodzielnej pracy o charakterze naukowym.

Forma i metodyka prowadzenia seminarium dyplomowego jest oczywiście zróżnicowana i zależy od prowadzącego seminarium, a więc od promotora. Jego też ustalenia i uwagi są obowiązujące. On bowiem jest Waszym opiekunem naukowym i doradcą merytorycznym. Z Nim ustalicie wstępną i ostateczną tematykę pracy. On przyjmie, bądź skoryguje Wasz plan i konstrukcję pracy, a następnie przedyskutuje pierwszą i oceni ostateczną jej wersję.

Pamiętać zatem należy, że to Wy macie przygotować pracę dyplomową, a nie promotor. Natomiast Jego rolą w tym względzie jest:

  • określenie obszaru i Waszego problemu badawczego,
  • pomoc w wyborze i sformułowaniu tytułu pracy,
  • pomoc w doborze literatury przedmiotu oraz źródeł niezbędnych do napisania pracy,
  • czuwanie nad merytoryczną i formalną stroną pracy,
  • służenie radą i wskazówkami metodycznymi.

Warto pamiętać, że redakcja pracy dyplomowej jest pewną samodzielną wartością, której ujawnienie jest pierwszą rzeczą, która uderza czytelnika (najpierw widzisz stronę, potem ją czytasz). Ale oczywiście oprócz oprawy wizualnej jest też treść, która ujawnia szereg niedociągnięć i błędów. Dlatego dbanie o estetykę i poprawność redakcyjną pracy jest nie tylko wyrazem prawidłowej realizacji jednego z warunków uzyskania dyplomu, ale także sprawdzianem osobistego podejścia do jakości swojej pracy.

Błędy komputerowe zauważone przed oddaniem pracy promotorowi należy korygować odręcznie, kolorem czarnym. Oczywiście, jeśli ktoś nie ma możliwości, albo nie chce poprawić ich w komputerze i ponownie drukować. Istotne jest, żeby to nie promotor wyłapał te błędy.

5/5 - (7 votes)