Wybór tematu pracy dyplomowej

Kiedy zaczynasz pisać pracę dyplomową, musisz zadać jasne i zrozumiałe pytanie o cel i charakterystykę pracy. Wydaje się, że praca powinna uwzględniać kilka ważnych celów, które dotyczą przede wszystkim studenta, w tym:

• czy dyplomant piszący pracę ma umiejętność prowadzenia badań i pracy naukowej,

• czy student posiada odpowiednią wiedzę w zakresie specjalizacji, w której chcą prowadzić badania;

• czy potrafi sformułować na piśmie temat swojej pracy w sposób właściwy naukowo i rozwinąć badane treści na kilku stronach;

• czy metody i procedury badawcze zostały dobrane prawidłowo oraz czy przedstawione w pracy wyniki badań mają charakter pracy badawczej.

Przy wyborze tematu studenci powinni kierować się następującymi motywami: zainteresowaniami, talentami, umiejętnościami, pracowitością, możliwością korzystania z literatury polskiej i zagranicznej.

Temat pracy może również zaproponować firma, która organizuje i finansuje studentów na studiach pozauniwersyteckich; dobrze by było, gdyby temat pokrywał się z przyszłymi zadaniami magistranta. Tematy prac dyplomowych mogą również zaproponować współpracujące z uczelnią firmy, instytucje lub organizacje biznesowe.

Można jednoznacznie stwierdzić, że student na początku pracy dyplomowej musi umieć postawić problem badawczy, umiejętnie stosować metody badawcze, selekcjonować i podsumowywać wyniki swoich badań. Niezwykle ważna jest umiejętność przedstawienia wyników badań w formie pisemnej zgodnie z zasadami pisarstwa naukowego. Jak widać są to dość wysokie wymagania stawiane magistrantowi, ale jak pokazuje praktyka, można je zrealizować podczas pisania pracy magisterskiej. Ponadto daje mu możliwość pogłębienia wiedzy w wybranym obszarze oraz rozwijania umiejętności badawczych.

Zadanie badawcze musi być odpowiednio zaplanowane, a następnie konsekwentnie realizowane zgodnie z planem zatwierdzonym przez instytucję realizującą projekt. Planowanie dotyczy również techniki badawczej, która uwzględnia warunki zewnętrzne, w jakich praca jest wykonywana i sposób jej pisania. Dobrze zaplanowana praca ma szansę na pełny sukces, decyduje o sukcesie i rzetelności uzyskanych przez studenta wyników badań.

Temat pracy powinien być wąski, jak najbardziej szczegółowy i konkretny. Praca z tematami sformułowanymi zbyt daleko i szeroko często kończy się niepowodzeniem, a praca jest przeważnie powierzchowna i płytka.

5/5 - (9 votes)