Wnioski końcowe w pracy dyplomowej

Wnioski końcowe (część podsumowująca), będące rekapitulacją poszczególnych wątków pracy, w ramach których należy odnieść się do stawianych na wstępie celów pracy, napotkanych trudności ich realizacji oraz odpowiedzi na hipotezy i pytania. Wskazane są też wnioski i rekomendacje adresowane do podmiotów zarządzających badanym wycinkiem rzeczywistości.

Wnioski końcowe to swoiste zakończenie pracy, które można zatytułować również jako: „podsumowanie i wnioski”, „uwagi końcowe”, „podsumowanie” lub po prostu „wnioski”. Punktem wyjścia do wniosków końcowych powinien być cel pracy, cele pośrednie, pytania badawcze, hipotezy badawcze, które po zweryfikowaniu określą, w jakim stopniu udało się osiągnąć cel pracy (badań). Takie zakończenie nie jest wyłącznie listą naszych wniosków i nie jest także streszczeniem pracy. Nie należy we wnioskach końcowych wprowadzać kolejnych, jeszcze nowych wywodów.

We wnioskach końcowych można za to opisać trudności, jakie napotkało się podczas realizacji pracy (badań). Warto także wskazać obszar zastosowań wyników, które się uzyskało w badaniach oraz zamieścić przesłanki ewentualnych dalszych badań dotyczących poruszanej problematyki.

5/5 - (5 votes)