Wzór wstępu

W pierwszej z wymienionych instytucji źródłem danych o bezpośrednich inwestycjach zagranicznych w Polsce jest prowadzony przez nią rejestr projektów inwestycyjnych przekraczających 1 mln USD. Obejmuje on deklaracje firm co do wartości zaangażowanego obcego kapitału oraz podjętych w tym zakresie zobowiązań. Badaniem objęte są wyłącznie podmioty posiadające ponad 10% udziałów w działających w naszym kraju spółkach.

Za główną zaletę ukazujących się jako The Top of Major Foreign Investors in Poland (Lista największych inwestorów w Polsce) materiałów należy uznać ich aktualność. Wynika ona zarówno ze stosunkowo krótkiego okresu opracowania, jak i częstego ich uzupełniania o nowe informacje, które ma miejsce na koniec każdego półrocza. Z uwagi na brak, w zbiorach PAIiIZ, jednoczesnego zaszeregowania danych według macierzystych krajów przedsiębiorstw oraz województw, przeprowadzone w pracy rozważania oparto również na opracowaniach GUS. Jego publikacje, pod tytułem Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych z udziałem kapitału zagranicznego obejmujące lata 1993-1996 oraz Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego po 1997 roku, dotyczą wszystkich spółek z udziałem zagranicznym niezależnie od wysokości udziału, przy czym dane o działalności instytucji finansowych ujmowane są odrębnie.

W zawartych w niniejszej pracy rozważaniach pomocne były również Bilansowe wyniki banków dla okresu 1995-2002. Z kolei z uwagi na brak wyodrębnienia inwestorów z RFN nie wykorzystano publikacji opisującej tendencje zachodzące w sektorze ubezpieczeń. Pomimo braku porównywalności informacji opracowanych przez PAIiIZ oraz GUS, wykorzystanie materiałów ostatniej instytucji pozwala na prześledzenie tendencji występujących w podmiotach z niemieckim kapitałem, co zwiększa wartość poznawczą prezentowanych analiz.

5/5 - (1 vote)