Seminarium dyplomowe

Podstawowym celem seminarium dyplomowego jest uświadomienie studentom, jak skomplikowane i trudne jest napisanie dobrej pracy dyplomowej. Drugim krokiem jest nauczenie studentów, jak postrzegać, formułować i rozwiązywać problemy naukowe. Na koniec trzeba go nauczyć podstawowych elementów warsztatu naukowego.

 1. Seminarium dyplomowe jest aktywną formą zajęć dydaktycznych przygotowującą studenta do napisania pracy dyplomowej. Poprzedzone ono jest konwersatorium proseminaryjnym poświęconym metodyce pisania pracy dyplomowej.
 2. Seminarium dyplomowe organizowane jest w ramach dwóch form zajęć, a mianowicie: przy bezpośrednim udziale promotora oraz jako praca samodzielna (indywidualna lub grupowa) bez nadzoru prowadzącego, odbywająca się m.in. w pracowniach seminaryjno-projektowych.
 3. W trakcie seminarium dyplomowego student winien nabyć umiejętności „pracy z literaturą”, formułowania problemów badawczych, doboru właściwych metod analizy i przeprowadzania badań, interpretacji wyników i formułowania wniosków.

To tak w teorii. W praktyce często się zdarza, że seminaria dyplomowe odbywają się od wielkiego święta. Część promotorów po prostu mówi, żeby do nich przychodzić z problemami na dyżury, a seminariów jako takich nie ma.

Na spotkaniach seminaryjnych omawiane są rozdziały prac licencjackich i magisterskich. Każdy uczestnik powinien również zastosować krytyczne uwagi organizatora do swojej pracy. Ograniczona liczba godzin seminariów, zwłaszcza jeśli jest więcej niż 20 uczestników, często uniemożliwia powtórzenie wszystkich zasad pisania pracy dyplomowej kilka razy.

Naprawdę warto chodzić na seminaria dyplomowe – każdy kto chce napisać dobrą pracę dyplomową powinien na nie regularnie uczęszczać.

5/5 - (3 votes)

Najczęstszy układ pracy dyplomowej

Najczęściej zalecany układ pracy dyplomowej:

 • strona tytułowa,
 • oświadczenie studenta o samodzielności przygotowania pracy magisterskiej,
 • oświadczenie o przyjęciu pracy przez promotora wraz z potwierdzeniem, że praca spełnia wymogi związane z nadaniem stopnia licencjata bądź magistra,
 • spis treści,
 • wstęp,
 • rozdziały zawierające zasadniczy tekst pracy,
 • zakończenie (syntetyczne wnioski wynikające z pracy),
 • wykaz cytowanej literatury w alfabetycznej kolejności zgodny z wymogami opisu bibliograficznego,
 • wykaz wykorzystanych dokumentów (w uzasadnionych przypadkach),
 • wykaz tablic, rysunków (schematów, map), załączników itp.
 • streszczenie w języku polskim jeśli praca napisana jest w języku obcym.
5/5 - (1 vote)