Tablice w pracach

TABLICE

wyciąg z PN-78/N-01222.04

Należy je umieszczać w tekście możliwie najbliżej miejsca, gdzie jest o nich wzmianka. Czasami zdarza się, że tablice są większe od strony (najczęściej ma to miejsce w pracach dyplomowych z politechnik). Tablice większe od formatu strony, które nie mogą być podzielone należy wtedy drukować w postaci wklejek składanych.

TYTUŁY i NUMERACJA – nazwy TabelaTablica można stosować wymiennie. Jeśli w tekście występują również zestawy ilustracji, należy je określać nazwą Tablica, dla zestawów słowno-liczbowych stosując nazwę Tabela.

Tablice należy opatrywać tytułami. Jeżeli powołujemy się w tekście na  tablice, należy je również ponumerować używając cyfr arabskich. Numeracja tabel może być ciągła dla całej pracy lub dla poszczególnych rozdziałów (np. tablice do rozdziału 4 oznacza się: Tablica 4.1, Tablica 4.2…).

ZNAKI UMOWNE STOSOWANE W TABLICACH – w tablicach nie należy pozostawiać klatek pustych. W przypadku braku danych należy stosować następujące znaki umowne:

  • kreska (-) – zjawisko nie występuje;
  • zero (0) – zjawisko istnieje, jednakże w  ilościach mniejszych od  liczb, które  mogły być wyrażone uwidocznionymi w  tablicy znakami cyfrowymi;
  • kropka (.) – zupełny brak informacji lub brak informacji wiarygodnych;
  • znak x – wypełnienie rubryki ze względu na układ tablicy jest niemożliwe lub niecelowe;
  • „W tym” – oznacza, że nie podaje się wszystkich składników sumy.

DZIELENIE TABLIC – jeżeli tablica nie mieści się na jednej stronie książki, należy nad wszystkimi częściami umieszczonymi na stronach następnych powtarzać jej numer oraz tytuł, dodając w nawiasie określenie: ciąg dalszy lub skrót cd.
Jeżeli tablica jest umieszczona poziomo (poprzecznie) na stronach na rozwarciu, na stronach nieparzystych nie należy powtarzać tytułu tablicy ani nagłówków kolumn.

INFORMACJE O ŹRÓDLE – pod każdą tablicą należy podać podstawowe elementy identyfikacyjne dokumentu wraz z numerem strony, z której  zaczerpnięto dane, a w przypadku tablicy zawierającej wyniki badań autora pracy – sformułowanie: Obliczenia własne autora.

5/5 - (7 votes)