Stawianie tezy w pracy dyplomowej

Generalnie można przyjąć, że jeśli chodzi o postawienie tezy pracy dyplomowej lub magisterskiej, możliwe są dwa źródła, a mianowicie: inspiracja może pochodzić od samego studenta, jak wspomniano powyżej, lub temat może być narzucony przez promotora. lub w miejscu pracy lub w innej instytucji. Samodzielny wybór tematu badawczego przez studenta jest zwykle wynikiem lektury literatury studenckiej na ten temat, umiejętności krytycznego spojrzenia na inne prace naukowe, uważnej obserwacji konkretnych wydarzeń lub procesów gospodarczych, czy wreszcie fascynacji konkretnym problemem. W odniesieniu do pytań badawczych stawianych przez promotora nie ogranicza to możliwości prezentowania przez studenta własnych przemyśleń i wyników badań.

Teza jest tym, o czym chcesz powiedzieć światu swoją pracą. Może to być pomysł interpretacyjny, ciekawe porównanie, efekt wnikliwej analizy, nowe rozwiązanie lub demonstracja związku lub wpływu. Nie należy mylić pracy magisterskiej z tematem pracy magisterskiej. Praca jest odpowiedzią na problem badawczy na ten temat.

Za pomocą tezy pracy dyplomowej student udowadnia, że potrafi samodzielnie myśleć i powiedzieć coś świeżego, nowego i innowacyjnego na wybrany przez siebie temat. Tylko poprawnie zaprojektowana teza pozwala na stworzenie pracy ciekawej, czytanej nie z przymusu, ale z zainteresowaniem.

Teza ta nie może być jednak tautologią (zob. Wikipedia): Tautologie są zdaniami analitycznymi apriorycznymi – niezależnymi od doświadczenia, (koniecznymi i ogólnymi), wyrażającymi tylko to, co zawiera się w przedmiocie zdania, wyjaśniającymi (tłumaczącymi) tylko wiedzę, która już posiadany.

W pracy dyplomowej typu projektowo-badawczej teza zwykle jest określona, ale cel powinien być jasno określony w stosunku do zakresu pracy wskazanego na stronie głównej.

Hipoteza naukowa to założenie, które powinno wynikać z aktualnego stanu badań, czyli czy istnieje już teoria wyjaśniająca pewien fakt. W przeciwnym razie hipoteza byłaby zasadniczo bezsensowna. Hipoteza musi spełniać następujące warunki:

 • dotyczą ważnych zagadnień z danej dziedziny nauki,
 • nie są sprzeczne z wcześniej zweryfikowanymi oświadczeniami,
 • być jasno określone i weryfikowalne.

Testowanie hipotezy polega na potwierdzeniu jej zgodności z najnowszym poziomem wiedzy naukowej oraz wynikami testów empirycznych.

5/5 - (1 vote)

Cel pisania pracy dyplomowej

Praca dyplomowa jest dowodem samodzielnego rozwiązania postawionego w temacie pytania naukowego. Student musi udowodnić, że potrafi wykorzystać zdobytą w trakcie studiów wiedzę teoretyczną. Napisanie pracy dyplomowej, obrona jej na egzaminie końcowym i uzyskanie pozytywnej oceny jest warunkiem ukończenia studiów i ukończenia studiów.

W swojej pracy dyplomowej student musi wykazać się dogłębną znajomością jednej z dyscyplin naukowych objętych programem, będącej przedmiotem specjalizacji.

Ponadto muszą udokumentować umiejętność samodzielnego wyszukiwania i korzystania z literatury naukowej, a także umiejętność korzystania z materiałów źródłowych i łączenia teorii z praktyką.

Praca dyplomowa musi być formalnie poprawna, wykazywać dobry poziom wiedzy studenta i znajomości literatury przedmiotu, a także umiejętność rozumowania naukowego i ustrukturyzowanego rozumowania naukowego.

Należy w tym miejscu podkreślić, że pracę dyplomową, zwłaszcza podczas kształcenia na odległość, należy przeznaczyć na szerszą część praktyczną, gdyż studenci najczęściej pracują w przedsiębiorstwach komercyjnych lub agencjach rządowych.

Jednak praca magisterska musi reprezentować wyższy poziom naukowy niż licencjacka. Przejawia się to w rozbudowanej części teoretycznej, pełniejszym przeglądzie literatury na ten temat oraz wyższym poziomie metodologiczno-metodologicznym.

Praca magisterska powinna rozwiązywać określone problemy lub być odkrywcza, stanowić cenny wkład naukowy. Można zatem powiedzieć, że w pracy dyplomowej student musi wykazać się umiejętnością oceny opisywanych zjawisk, logicznego łączenia zdobytej wiedzy i wykorzystywania jej, samodzielnego myślenia.

Innym aspektem, który zasługuje na uwagę jest to, że studentowi musi towarzyszyć poczucie satysfakcji i satysfakcji z pisania pracy dyplomowej, że przyczynił się do wyjaśnienia lub wyjaśnienia problemu naukowego. Proces pisania pracy jest także okazją do wyrażenia siebie przez autora, a notabene uczy go systematyczności i kompleksowości w prezentowaniu wyników swojej pracy.
W pracy zawodowej (firmy) nie wystarczy bierne opisywanie stanu faktycznego. Student musi oceniać badane zjawiska, formułować wnioski i logicznie je uzasadniać.

Zazwyczaj prowadzący, po kilku spotkaniach z uczestnikami seminarium i po dokonaniu przez nich wyboru tematów swojej pracy, omawia z nimi niektóre tematy przy aktywnym udziale wszystkich uczestników seminarium. Jednocześnie zwraca uwagę na kwestie, które należy poruszyć w trakcie pracy. Przy okazji uwaga praktyczna: studenci powinni być obecni na każdym seminarium, analizować i odnosić uwagi promotora do innych tematów ich tematu. Podczas seminariów student otrzymuje dużą ilość różnorodnych informacji, wskazówek, a nawet materiałów potrzebnych do przygotowania pracy.

Tezy są ważnym etapem procesu dydaktycznego. Podczas pisania pracy magisterskiej studenci poznają teoretyczną i praktyczną stronę pracy naukowej, a także uczą się jasnego, uporządkowanego i logicznego przedstawiania swoich myśli i stanowisk. To trudna, ale niezwykle ważna umiejętność.

5/5 - (1 vote)

Rozdziały i podrozdziały pracy dyplomowej

Sekcje i podrozdziały są najważniejszymi częściami pracy, ponieważ zawierają jej najważniejszą treść. Oczywiście sam autor decyduje o podziale tekstu na rozdziały, podrozdziały lub akapity (za radą promotora). Dlatego podział na rozdziały jest pracą twórczą autora pracy.

Tytuły i odpowiadające im treści rozdziałów powinny następować po sobie, tworząc całościową, wewnętrznie holistyczną i nieprzypadkową, co pozwala przejść do głębszych i bardziej szczegółowych rozważań, a następnie do ewentualnej syntezy lub uogólnienia.

Podczas redagowania tekstu głównego pracy należy uwzględnić następujące środki formalne:

 • należy wyróżnić poszczególne sekcje, aby każda rozpoczynała się na nowej stronie, a podsekcje można było oddzielić pustą linią,
 • tytuł rozdziału i jego numer należy pisać cyframi rzymskimi, które powinny znajdować się pośrodku,
 • liczba odcinków nie powinna być zbyt duża, ale też zbyt mała. Zakłada się, że powinny być co najmniej trzy.

Struktura rozdziałów i działów nie powinna być zbyt skomplikowana. Na początku każdej sekcji możesz krótko zapisać, o czym mowa.

Bibliografia

 1. Boć Jan, Jak pisać prace magisterską, Wydawnictwo Kolonia Ltd, Wrocław 1995.
 2. Gambarelli Gianfranco, Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską: Wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie, Universitas, Kraków 1998.
 3. Godziszewski Jerzy, Ogólne zasady pisania, recenzowania i obrony prac dyplomowych, TNOiK, Zielona Góra 1987.
 4. Jura Józef, Jan Roszczypała, Metodyka przygotowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2000.
 5. Majchrzak Jadwiga, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych : poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1999.
 6. Osuchowska Barbara, Poradnik autora, tłumacza i redaktora, Warszawa 2005.
 7. Pułło Andrzej, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2000.
 8. Pytkowski Wacław, Organizacja badań i ocena prac naukowych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1981.
 9. Urban Stanisław, Wiesław Ładoński, Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2001.
 10. Węglińska Maria, Jak pisać pracę magisterską?: poradnik dla studentów, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2002.
 11. Wójcik Krystyna, Piszę pracę magisterską: poradnik dla studentów kierunków ekonomicznych, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2002;
 12. Wójcik Krystyna, Piszę pracę magisterską: poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych (licencjackich, magisterskich, doktorskich), Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2002.
 13. Zaczyński Władysław, Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, ŻAK, Warszawa 1995.
5/5 - (4 votes)

Seminarium dyplomowe – błędy w pracy dyplomowej

Ponieważ dotychczasowy proces kształcenia sprowadzał się do przygotowania Państwa pod kątem stosowania podstawowych polskich i europejskich norm prawa administracyjnego w zakresie bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego oraz ochrony osób i mienia, celem seminarium dyplomowego, do którego przystępujecie, jest przygotowanie Was do samodzielnej pracy o charakterze naukowym.

Forma i metodyka prowadzenia seminarium dyplomowego jest oczywiście zróżnicowana i zależy od prowadzącego seminarium, a więc od promotora. Jego też ustalenia i uwagi są obowiązujące. On bowiem jest Waszym opiekunem naukowym i doradcą merytorycznym. Z Nim ustalicie wstępną i ostateczną tematykę pracy. On przyjmie, bądź skoryguje Wasz plan i konstrukcję pracy, a następnie przedyskutuje pierwszą i oceni ostateczną jej wersję.

Pamiętać zatem należy, że to Wy macie przygotować pracę dyplomową, a nie promotor. Natomiast Jego rolą w tym względzie jest:

 • określenie obszaru i Waszego problemu badawczego,
 • pomoc w wyborze i sformułowaniu tytułu pracy,
 • pomoc w doborze literatury przedmiotu oraz źródeł niezbędnych do napisania pracy,
 • czuwanie nad merytoryczną i formalną stroną pracy,
 • służenie radą i wskazówkami metodycznymi.

Warto pamiętać, że redakcja pracy dyplomowej jest pewną samodzielną wartością, której ujawnienie jest pierwszą rzeczą, która uderza czytelnika (najpierw widzisz stronę, potem ją czytasz). Ale oczywiście oprócz oprawy wizualnej jest też treść, która ujawnia szereg niedociągnięć i błędów. Dlatego dbanie o estetykę i poprawność redakcyjną pracy jest nie tylko wyrazem prawidłowej realizacji jednego z warunków uzyskania dyplomu, ale także sprawdzianem osobistego podejścia do jakości swojej pracy.

Błędy komputerowe zauważone przed oddaniem pracy promotorowi należy korygować odręcznie, kolorem czarnym. Oczywiście, jeśli ktoś nie ma możliwości, albo nie chce poprawić ich w komputerze i ponownie drukować. Istotne jest, żeby to nie promotor wyłapał te błędy.

5/5 - (5 votes)

Uwagi ogólne o pisaniu prac

1. W celu uzyskania informacji o strukturze pracy i możliwościach opracowania na seminariach dyplomowych zawsze zostaniesz zapytany, ile stron musi mieć tekst. To pytanie udowadnia, że ​​osoby, które pytają o numer strony, nie wiedzą, jakie wymagania merytoryczne należy spełnić podczas pisania pracy. Żadna publikacja specjalistyczna nie określa zakresu wymogu egzaminacyjnego. Jakość pracy nie zależy od ilości stron. To zależy od przekonującego, logicznego i rzetelnego tematu.

2. Innym bardzo ważnym pytaniem jest to, aby studenci nie pytali: Ile czasu należy poświęcić na przygotowanie całego kursu? Jeśli student ma bardzo ustrukturyzowane notatki, teksty i poprawione opracowania, które systematycznie przygotowywał na seminaria, może napisać tekst do opracowania w ciągu kilku tygodni. Sto godzin dobrze zorganizowanej pracy osobistej może wystarczyć. Jednak na przetwarzanie nie powinno być zbyt mało czasu. Każdy wie z własnego doświadczenia, że ​​starannie przygotowana prezentacja końcowych rezultatów trudnego zadania ma istotny wpływ na ocenę. Więc nie oszczędzaj czasu na pracy redakcyjnej. Warto stosunkowo szybko zebrać wiedzę na ten temat i zbudować własną wiedzę, aby nie starczyło czasu i energii na pracę nad osiągniętymi wynikami.

3. Na stronie tytułowej należy podać imię i nazwisko autora pracy. To bardzo ważna informacja – wskazuje, kto jest autorem tekstu. Jeśli osoba tam wymieniona nie napisała pracy samodzielnie, to może podlegać odpowiedzialności karnej. Każdy, kto podaje plagiat po imieniu, jest nie tylko oszustem, jest także przestępcą, musi spodziewać się wezwania do prokuratury.

4. Formułowanie nazwy stanowiska może być czasem trudne. W fazie planowania wybrany temat został zatwierdzony przez dziekanat. Zmiana przedmiotu wymaga zgody tego kolegium. Dlatego przy ustalaniu tytułu studiów należy zawsze dokonać rozróżnienia między zatwierdzonym tematem.

5. Bardzo ważne jest opisanie treści pracy dyplomowej w sposób logiczny i komunikatywny. Nie powinno być powtórzeń. Dlatego każdy rozdział powinien zaczynać się od wyjaśnienia celu, w jakim został opracowany. Po tym wyjaśnieniu tekst zostaje włączony do treści. Zalecamy dodanie podsumowania na końcu każdego rozdziału. Ten sposób uchwycenia treści poszczególnych rozdziałów odzwierciedla strukturę całego opracowania. Ta metoda pomaga uniknąć powtórzeń i sprzeczności w opisach.

5/5 - (6 votes)