Wstęp oraz zakończenie pracy dyplomowej

Wstęp stanowi wizytówkę pracę, jest tak ważnym elementem prac, że  musi być dopracowany, musi być napisany na najwyższym poziomie.

Zadaniem wstępu jest poinformowanie czytelnika o tym, co zawiera praca i czego można się spodziewać po jej zawartości.

We wstępie trzeba zamieścić takie elementy jak:

a) podać temat pracy i wyjaśnić użyte w niej pojęcia (w razie potrzeby);

b) wyjaśnić i uzasadnić, dlaczego wybrano dany temat (w pierwszej kolejności uzasadnić elementy naukowe, które uzasadniają dokonany wybór – np. wyniki swojej działalności zawodowej);

c) określić cel pracy i przedstawić zawarte w niej tezy, które autor odrzuca i które potwierdza;

d) określić rodzaj i charakter źródeł wykorzystanych w pracy (literatura, raporty, opracowania, podręczniki, internet);

e) omówić zastosowane metody badawcze oraz podać informacje o zebranym materiale badawczym;

f) scharakteryzować strukturę pracy oraz przedstawić poszczególne rozdziały jeden po drugim, podając ich główne idee.

Z kolei zakończenie pracy powinno być jej podsumowaniem, więc powinno być jasne i przejrzyste. Należy unikać powszechnego błędu powtarzania informacji zawartych we wstępie, tj. krótkiej – na końcu powinna być synteza wniosków i podsumowanie ustaleń autora w rozdziałach i podrozdziałach, a także umożliwienie Czytelnikowi oceny, czy Autor pracy osiągnął zamierzony cel.

5/5 - (7 votes)