Prace teoretyczna, czy empiryczna?

Chociaż dotychczas przeważały prace licencjackie raczej o charakterze teoretycznym, to jednak w ostatnich latach można zauważyć dosyć wyraźny trend podejmowania problemów i tematów prac o charakterze empirycznym. Jest to godne uwagi zjawisko, bowiem wbrew pozorom opracowanie wartościowej pracy licencjackiej o charakterze teoretycznym nie jest sprawą łatwą. Taki charakter mają najczęściej prace magisterskie, które jednak wymagają odpowiedniego warsztatu naukowego. Z tego chociażby powodu podejmowanie prac o charakterze empirycznym trzeba przyjąć z uznaniem.

Zazwyczaj wiele zależy od uczelni, regulaminu studiów i od promotora. Często student nie ma wyboru, bo np. w regulaminie studiów napisano, że w pracy dyplomowej muszą znaleźć się badania własne studenta. Wtedy umarł w butach. 🙂

Żartuję, oczywiście. Badania są bardzo fajne, jedyne co z nimi jest nie tak, to że pożerają więcej czasu.

5/5 - (2 votes)

Etapy badań przy pisaniu pracy licencjackiej

Można wyróżnić trzy podstawowe etapy badań:

1) etap konceptualizacji;

2) etap realizacji badań;

3) etap finalizacji – zakończony napisaniem i obroną pracy magisterskiej.

W fazie konceptualizacji studiujemy literaturę przedmiotu, czytamy, analizujemy badania źródłowe, robimy analizę porównawczą i przygotowujemy narzędzia badawcze.

Aby zdobyć rzetelną wiedzę na określony temat, musisz:

  • znaleźć dostępną literaturę przedmiotu – również czasopisma i inne źródła;
  • sformułować pytania badawcze;
  • zwracać uwagę na zebrane informacje, tak aby były łatwo dostępne dla autora;
  • swybrać metody badawcze do analizy i oceny zebranych informacji.

Piszący pracę zawsze zastanawia się, ile z tych informacji należy zebrać. Otóż ​​student pracujący nad pracą licencjacką musi zebrać wystarczającą ilość informacji, aby postawić przekonującą diagnozę analizowanego przedmiotu. Taka diagnoza pogłębi jego wiedzę na ciekawy temat. Przygotowuje go do pracy zawodowej.

Jeśli zobaczysz, że w następnych trzech znalezionych źródłach piszą z grubsza to samo, to znaczy, że już wystarczy poszukiwań. Przynajmniej przy licencjacie.

5/5 - (2 votes)