Metody, techniki i narzędzia badawcze

Przyjęte rozwiązanie metodologiczne de facto ilustruje sam sposób formułowania celów, problemów, hipotez badawczych i określania zakresu pracy.

Nie byłoby to możliwe bez metodycznego myślenia. Niemniej jednak wskazane jest nazwanie i precyzyjne zdefiniowanie metod, technik i narzędzi badawczych przyjętych w danej pracy. Różnią się one w zależności od dziedziny nauki, w której prowadzone są badania, a także w zależności od specyfiki problemu badawczego (zagadnienia). Szczegółowe omówienie powszechnie akceptowanych metod badawczych można znaleźć w odpowiednim podręczniku badawczym. Warto jednak rozróżnić powyższe terminy (metoda, technika, narzędzie), bez utożsamiania ich ze sobą, co często ma miejsce w przypadku przyszłych mistrzów.

I tak metoda oznacza: przemyślany (świadomy i nieprzypadkowy), powtarzalny i skuteczny sposób rozwiązania ogólnego problemu badawczego. Metoda jest odpowiedzią na pytanie jak rozwiązać dany problem badawczy. Powtarzalne i skuteczne – jeżeli działanie na obiekt w podobnych warunkach zawsze lub prawie zawsze przynosi podobny skutek (wymiar ponadjednostkowy). Metoda – komponenty:  wybór tematu i celu badań, dobór środków (technik) badawczych, przewidywanie efektów (hipotezy), realizacja planu badań, weryfikacja / falsyfikacja.

Z kolei technika (procedura) to metoda pozyskiwania (gromadzenia, pozyskiwania) danych (informacji, materiałów).

Technika jest odpowiedzią na pytanie jakie narzędzia badawcze będą wykorzystywane w pracy (np. kwestionariusz ankiety) do rozwiązania problemu badawczego.

Zatem metoda jest pojęciem szerszym niż technika, a technika obejmuje pojęcie narzędzi.

5/5 - (4 votes)