Finalizacja badań

W punktach może to wyglądać tak:

1. Przygotowanie danych (empirycznych) do analiz i obliczeń statystycznych;

2. Analiza danych empirycznych – wnioskowanie, odpowiedzi na pytania problemowe, weryfikacja hipotez;

3. Doprecyzowanie planu opracowania (np. pracy dyplomowej, magisterskiej, doktorskiej, habilitacyjnej) i wypełnianie go treścią – przygotowanie opracowania naukowego.

Kolejnym etapem w pisaniu pracy po przygotowaniu narzędzi badawczych, jest prowadzenie badań. Zanim jednak przystąpimy do właściwych badań, można przeprowadzić badania pilotażowe, czyli wstępne, próbnych, których celem jest weryfikacja poprawności konstrukcji narzędzia badawczego, w celu ustalenia, czy problem badawczy, który został w ogóle zaakceptowany w grupie badanej sprawdzający inne elementy organizacyjne, np możliwość dotarcia do respondentów. Takie badania można przeprowadzić na przykład tylko na kilku respondentach.

Po zakończeniu testów pilotażowych, sprawdzeniu i usunięciu wszystkich problemów, można przystąpić do ustalenia odpowiedniego harmonogramu testów. Jeśli wszystkie nasze założenia okażą się prawidłowe w badaniach pilotażowych, możemy przystąpić do pracy zgodnie z przyjętymi wcześniej formami. Jeśli jednak badania pilotażowe wykażą jakieś nieprawidłowości (np. Brak precyzji pytań w kwestionariuszu), to należy uzupełnić nasze braki i powtórzyć badania pilotażowe. Dopiero po pomyślnym zakończeniu wstępnych testów można rozpocząć właściwe testy. Należy pamiętać, że wszystkie podjęte kroki należy opisać w rozdziale badawczym, gdyż badania pilotażowe są równie ważne jak ich przeprowadzenie.

Po powyższych zabiegach przechodzimy do odpowiednich testów. Badania pilotażowe w pewien sposób ułatwią nam dotarcie do respondentów, dowiemy się też, czego możemy oczekiwać od respondentów. Prowadząc badania z wykorzystaniem wywiadu lub ankiety (wspominam o tych technikach badawczych, bo najczęściej są wykorzystywane przy pisaniu prac licencjackich i magisterskich), warto zadbać o komfort respondentów. Prowadząc badania pamiętaj, że:

1) zapewnić respondentom prawdziwą, a nie tylko pozorną anonimowość,

2) nie wpływać na respondentów,

3) zapewnić szeroko rozumianą wygodę respondentom (np. Ukierunkowane na indywidualne odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie podczas ankiety wśród uczniów w klasie).

5/5 - (1 vote)

Dodaj komentarz