Uwagi ogólne o pisaniu prac

1. W celu uzyskania informacji o strukturze pracy i możliwościach opracowania na seminariach dyplomowych zawsze zostaniesz zapytany, ile stron musi mieć tekst. To pytanie udowadnia, że ​​osoby, które pytają o numer strony, nie wiedzą, jakie wymagania merytoryczne należy spełnić podczas pisania pracy. Żadna publikacja specjalistyczna nie określa zakresu wymogu egzaminacyjnego. Jakość pracy nie zależy od ilości stron. To zależy od przekonującego, logicznego i rzetelnego tematu.

2. Innym bardzo ważnym pytaniem jest to, aby studenci nie pytali: Ile czasu należy poświęcić na przygotowanie całego kursu? Jeśli student ma bardzo ustrukturyzowane notatki, teksty i poprawione opracowania, które systematycznie przygotowywał na seminaria, może napisać tekst do opracowania w ciągu kilku tygodni. Sto godzin dobrze zorganizowanej pracy osobistej może wystarczyć. Jednak na przetwarzanie nie powinno być zbyt mało czasu. Każdy wie z własnego doświadczenia, że ​​starannie przygotowana prezentacja końcowych rezultatów trudnego zadania ma istotny wpływ na ocenę. Więc nie oszczędzaj czasu na pracy redakcyjnej. Warto stosunkowo szybko zebrać wiedzę na ten temat i zbudować własną wiedzę, aby nie starczyło czasu i energii na pracę nad osiągniętymi wynikami.

3. Na stronie tytułowej należy podać imię i nazwisko autora pracy. To bardzo ważna informacja – wskazuje, kto jest autorem tekstu. Jeśli osoba tam wymieniona nie napisała pracy samodzielnie, to może podlegać odpowiedzialności karnej. Każdy, kto podaje plagiat po imieniu, jest nie tylko oszustem, jest także przestępcą, musi spodziewać się wezwania do prokuratury.

4. Formułowanie nazwy stanowiska może być czasem trudne. W fazie planowania wybrany temat został zatwierdzony przez dziekanat. Zmiana przedmiotu wymaga zgody tego kolegium. Dlatego przy ustalaniu tytułu studiów należy zawsze dokonać rozróżnienia między zatwierdzonym tematem.

5. Bardzo ważne jest opisanie treści pracy dyplomowej w sposób logiczny i komunikatywny. Nie powinno być powtórzeń. Dlatego każdy rozdział powinien zaczynać się od wyjaśnienia celu, w jakim został opracowany. Po tym wyjaśnieniu tekst zostaje włączony do treści. Zalecamy dodanie podsumowania na końcu każdego rozdziału. Ten sposób uchwycenia treści poszczególnych rozdziałów odzwierciedla strukturę całego opracowania. Ta metoda pomaga uniknąć powtórzeń i sprzeczności w opisach.

5/5 - (8 votes)

Dodaj komentarz