Ocena pracy dyplomowej

Prace dyplomowe i magisterskie oceniają w taki sam sposób: promotor i recenzent. Warunkiem skierowania pracy do recenzji jest uzyskanie pozytywnej oceny promotora. Jeśli recenzent oceni pracę jako niedostateczną, o dopuszczeniu do egzaminu magisterskiego/licencjackiego decyduje dziekan, który może zasięgnąć opinii drugiego recenzenta..

Od oceniających pracę oczekuje się ustosunkowania do wszystkich wymienionych wyżej wymagań. Ocena pracy jest dwustopniowa – praca oceniana jest pod względem merytorycznym i formalnym.

Ocena pracy obejmuje: ocenę merytoryczną (między innymi za zgodność treści z tematem, sposób sformułowania oraz uzasadnienia celu pracy, dobór literatury, sposób realizacji celu oraz jakość i przydatność wniosków końcowych) oraz ocenę formalną (między innymi za  poprawność językową oraz jakość redakcyjną pracy).

Ocena pracy polega na sporządzeniu dwóch recenzji: jednej przez promotora, drugiej przez recenzenta.

5/5 - (6 votes)

Dodaj komentarz