Forma pracy dyplomowej/magisterskiej

 1. Strona tytułowa – w załączeniu. Tytuł pracy dużymi (drukowanymi) literami wypośrodkowany. Strony tytułowej nie numerujemy, ale uwzględniamy ją przy numeracji dalszych stron.
 2. Kolejność stron pracy:
  1. Spis treści;
  2. Wstęp;
  3. Część podstawowa pracy podzielona na rozdziały. Każdy rozdział rozpoczynamy od nowej strony, natomiast wewnątrz rozdziałów nie zostawiamy pustych miejsc (nie dopisanych do końca stron);
  4. Podsumowanie (zakończenie, wnioski) – rozpoczynamy na nowej stronie;
  5. Bibliografia (rozpoczynamy na nowej stronie) w następującej kolejności:
   • Pozycje książkowe;
   • Artykuły z czasopism;
   • Akty prawne (jeżeli były wykorzystywane);
   • Inne źródła (np.: materiały statystyczne, raporty, sprawozdania, adresy internetowe itp.).
  6. Spis tabel, spis wykresów, spis rysunków, spis załączników –spis tabel rozpoczynamy na nowej stronie, pozostałe piszemy w sposób ciągły;
  7. Załączniki;
  8. Oświadczenie, że praca została napisana samodzielnie – wzór w załączeniu.
 3. Zasady normalizacji tekstu:
  • Tekst podstawowy: Czcionka Times New Roman, Standardowy 12 pt., odstępy między wierszami 1,5.
  • Słowo Rozdział I (II, III) oraz TYTUŁ ROZDZIAŁU piszemy czcionką pogrubioną 18 pt., wyśrodkując je (bez podkreśleń).
  • Tytuły podrozdziałów piszemy czcionką 15pt. i numerujemy je kolejno (np.: 1, 2, …). Tytuły punktów
   i ewentualnie podpunktów piszemy czcionką 13pt. i numerujemy je (np.: 1.1., 1.2., 1.3., … ewentualnie 1.1.1., 1.1.2., …). W obu przypadkach nie stosujemy podkreśleń.
  • W zależności od potrzeb w tekście podstawowym stosować można podkreślenia, pogrubienia, kursywę – celu podkreślenia znaczenia określonych pojęć, klasyfikacji itp.
  • Tytuł tabel, rysunków, wykresów, piszemy tekstem pogrubionym 13 pt. – obowiązuje ich numeracja ciągła dla całej pracy. Pod tabelą, rysunkiem, wykresem umieszczamy źródło (czcionka 11 pt.).
  • Przypisy i odnośniki umieszczamy na dole każdej strony – obowiązuje numeracja ciągła dla całej pracy.
  • Marginesy: lewy 3 cm, prawy 2 cm, górny 2,5 cm, dolny 2,5 cm.
  • Numeracja stron w prawym dolnym rogu.
 4. Przypisy: Zarówno dosłowne cytowanie, jak też powoływanie się na cudze myśli własnymi słowami musi być udokumentowane – w przeciwnym przypadku mamy do czynienia z plagiatem. Nie można dosłownie przepisywać całych partii cytowanych publikacji, należy pisać własnymi słowami starając się korzystać z kilku pozycji traktujących o tym samym problemie. W przypadku powołania się po raz pierwszy na określoną publikację w odnośniku podajemy pełny jej opis bibliograficzny wraz z numerem strony, przy kolejnych powołaniach się na ta publikację obowiązuje forma skrócona.
 5. UWAGA!!!!!

Prace magisterskie/licencjackie/inżynierskie należy składać w dziekanacie 4 tygodnie przed wyznaczonym terminem obrony. Pracy nie należy oprawiać, kartki z pracą należy przedziurkować i przewiązać sznurkiem naturalnym (do pobrania w dziekanacie), spakować w teczkę. Praca musi być podpisana przez promotora na stronie tytułowej oraz drukowana dwustronnie: 2 strony na arkusz (plik/drukuj/2 strony na arkusz) Składamy również:

 • indeks
 • Oświadczenie o samodzielności pisania pracy (należy dołączyć jako ostatnia strona w pracy + jedno luzem )
 • zdjęcia 5 szt. podpisane na odwrocie imię, nazwisko i numer albumu (format 4,5 x 6,5 cm)
 • płytę z wersją pracy w formacie Word i w Pdf opisaną imieniem, nazwiskiem, numerem albumu i tytułem pracy oraz umieszczoną w papierowej kopercie
 • kartę obiegową
 • legitymację podpisaną przez studenta
 • zaświadczenie o odbytych praktykach
5/5 - (1 vote)

Dodaj komentarz