Praca nie może być wyłącznie zbiorem cytatów

Praca nie może być tylko zbiorem cytatów, które niektórzy uważają za naukowe. Cytaty z różnych źródeł nie powinny stanowić przerwy w tekście. Powinny uzasadniać i ilustrować Twoją opinię oraz stanowić podstawę do dyskusji, której zasady zostały jasno określone we wstępie do pracy.

Nie musisz więc zaczynać tekstu od cytatu tylko dlatego, że robią to inni lub dlatego, że ładnie wygląda. Cytowanie w oparciu o art for art, czyli bez przekonania, że ​​takie podejście jest konieczne, nie ma sensu.

Każdy cytat ma swoje znaczenie w zależności od miejsca, długości i kontekstu.

Cytuj innych, gdy zwracasz się do ich autorytetu, kłócisz się z nimi, wykorzystujesz ich pracę lub uważasz, że odzwierciedlają problem. Cytat w bardzo żywy i oryginalny sposób. Jednakże, kiedy bardziej interesujesz się lub jesteś w stanie wyrazić myśli innych ludzi, uchwyć je i przedyskutuj.

Czasami dobry cytat to tylko fragment myśli, a nie cały akapit.

Konieczna jest więc refleksja, gdyż wyrwanie fragmentu wypowiedzi z kontekstu może prowadzić do zniekształceń, rzucić myśli autora w złym świetle i wprowadzić w błąd niedoświadczonego czytelnika.

Cytat powinien być zawsze przypisem i być oznaczony w tekście cudzysłowami na początku i na końcu lub kursywą, chyba że styl redakcyjny redakcji nie pozostawia wątpliwości, że jest to cytat (dopuszczalne są wówczas inne oznaczenia, z w tym książka). Cytując teksty rozpoczynające się złamanym zdaniem, nie zapomnij o tak zwanych cudzysłowach otwierających z nawiasami:

Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” stanow­czo potępia akt prowokacji, jakim jest napad na Ambasadę PRL w Ber­nie. […] Prowokacja ta stanowi próbę zdyskwalifikowania naszego związku w oczach światowej opinii publicznej, zniwelowania skutków politycznej porażki, którą totalitarny system poniósł 31 VIII [1982 r.] w Polsce.

Ostrzegamy jednocześnie opinię publiczną przed możliwością dalszych tego typu prowokacji.”

Źródło: Napad na Ambasadę w Bernie, „Tygodnik Mazowsze”, 15 IX 1982, nr 26.

Od 6 do 9 IX 1982 r. czterech uzbrojonych mężczyzn okupowało Ambasadę PRL w Bernie. Pracowników i interesantów przebywających na terenie placówki wzięto jako zakładników. Terroryści przedstawili się jako członkowie Polskiej Powstańczej Armii Krajowej i żądali zwolnie­nia internowanych członków NSZZ „Solidarność”, w tym Lecha Wałęsy, oraz zniesienia stanu wo­jennego. W toku negocjacji zmienili oni żądania na zapewnienie transportu lotniczego do Albanii lub Chin oraz okup w wysokości kilku milionów franków szwajcarskich. Okupacja ambasady zo­stała zakończona szturmem szwajcarskich służb specjalnych. Na łamach polskiej prasy za całe wydarzenie próbowano obwiniać m.in. działaczy „Solidarności”. Zob. M. Pernal, J. Skórzyński, Kalendarium Solidarności 1980-1989, Warszawa 2005, s. 110; T. Kozłowski, Terroryści z PRL, „Newsweek” 2010, nr 45.

5/5 - (6 votes)

Wybór tematu pracy dyplomowej

Kiedy zaczynasz pisać pracę dyplomową, musisz zadać jasne i zrozumiałe pytanie o cel i charakterystykę pracy. Wydaje się, że praca powinna uwzględniać kilka ważnych celów, które dotyczą przede wszystkim studenta, w tym:

• czy dyplomant piszący pracę ma umiejętność prowadzenia badań i pracy naukowej,

• czy student posiada odpowiednią wiedzę w zakresie specjalizacji, w której chcą prowadzić badania;

• czy potrafi sformułować na piśmie temat swojej pracy w sposób właściwy naukowo i rozwinąć badane treści na kilku stronach;

• czy metody i procedury badawcze zostały dobrane prawidłowo oraz czy przedstawione w pracy wyniki badań mają charakter pracy badawczej.

Przy wyborze tematu studenci powinni kierować się następującymi motywami: zainteresowaniami, talentami, umiejętnościami, pracowitością, możliwością korzystania z literatury polskiej i zagranicznej.

Temat pracy może również zaproponować firma, która organizuje i finansuje studentów na studiach pozauniwersyteckich; dobrze by było, gdyby temat pokrywał się z przyszłymi zadaniami magistranta. Tematy prac dyplomowych mogą również zaproponować współpracujące z uczelnią firmy, instytucje lub organizacje biznesowe.

Można jednoznacznie stwierdzić, że student na początku pracy dyplomowej musi umieć postawić problem badawczy, umiejętnie stosować metody badawcze, selekcjonować i podsumowywać wyniki swoich badań. Niezwykle ważna jest umiejętność przedstawienia wyników badań w formie pisemnej zgodnie z zasadami pisarstwa naukowego. Jak widać są to dość wysokie wymagania stawiane magistrantowi, ale jak pokazuje praktyka, można je zrealizować podczas pisania pracy magisterskiej. Ponadto daje mu możliwość pogłębienia wiedzy w wybranym obszarze oraz rozwijania umiejętności badawczych.

Zadanie badawcze musi być odpowiednio zaplanowane, a następnie konsekwentnie realizowane zgodnie z planem zatwierdzonym przez instytucję realizującą projekt. Planowanie dotyczy również techniki badawczej, która uwzględnia warunki zewnętrzne, w jakich praca jest wykonywana i sposób jej pisania. Dobrze zaplanowana praca ma szansę na pełny sukces, decyduje o sukcesie i rzetelności uzyskanych przez studenta wyników badań.

Temat pracy powinien być wąski, jak najbardziej szczegółowy i konkretny. Praca z tematami sformułowanymi zbyt daleko i szeroko często kończy się niepowodzeniem, a praca jest przeważnie powierzchowna i płytka.

5/5 - (7 votes)

Struktura pracy

We wstępie i(lub) streszczeniu przedstawia się strukturę pracy. Niekoniecznie jednak szczegółowo, bardziej ogólnie treść rozdziałów (zwłaszcza, że ​​formalnie jeszcze nie istnieją).

Należy pamiętać, że struktura pracy (poszczególne rozdziały i podrozdziały) jest konsekwencją przyjęcia określonej metody rozwiązania danego problemu badawczego. Czytelnik (np. recenzent) zainteresowany przyjętą przez autora metodą najpierw przeanalizuje strukturę pracy, a następnie sprawdzi, jak autor zdefiniował zastosowaną przez niego metodę. Decydującym czynnikiem jest zatem treść metody, a nie jej nazwa. Nie wystarczy zatem zawrzeć we „Wstępie” formuły, że „dzieło zostanie napisane metodą analityczno-syntetyczną” bez dalszej refleksji. Taka jest treść pracy, a jej struktura powinna to potwierdzać.

Każdy rozdział pracy dyplomowej powinien być logicznie powiązany z resztą pracy. Nie może stanowić części autonomicznej związanej z samą strukturą dzieła przez sam tytuł. Treść danego rozdziału powinna logicznie wynikać z treści poprzedniego i implikować kolejność refleksji w następnym rozdziale.

Rozdziały powinny być podobne pod względem objętości (chociaż nie jest to bardzo trudna zasada). Praca magisterska powinna w zasadzie zawierać co najmniej trzy rozdziały i nie więcej niż pięć. Nie jest to jednak wymóg bezwzględny – dozwolone są prace z dwoma rozdziałami i te z więcej niż pięcioma rozdziałami.

Każdy rozdział powinien – podobnie jak cała praca – mieć własną strukturę, formalny układ treści. Tak więc, rozpoczynając dany rozdział, konieczne jest – przed omówieniem poszczególnych podrozdziałów i akapitów – krótkie scharakteryzowanie logiki użytej w nim treści. W tym miejscu należy wstępnie zdefiniować tematykę podrozdziałów, wskazując ich istotny związek z tematem rozdziału. Należy pamiętać, że zadaniem każdego rozdziału jest odpowiedź na konkretną część (aspekt) problemu badawczego postawionego we „Wstępie”.

W dalszej części pracy (podrozdziały, paragrafy) powinna znaleźć się szczegółowa refleksja na temat wybranych aspektów problemu zdefiniowanego we wstępie do rozdziału. na zakończenie podsumowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych analiz. Zdania kończące rozdział mogą stanowić wstępną zapowiedź treści kolejnego rozdziału, jako logiczną kontynuację danej refleksji.

5/5 - (9 votes)

Cenne wskazówki promotora

Dzisiaj ukłon dla politologów. Tekst jednego ze znajomych, który zajmuje się pisaniem prac właśnie z politologii.

Jak wiadomo politologia to nauka, jaka jest przeznaczona w znacznym stopniu dla pasjonatów. Albowiem trzeba stale trzymać rękę na pulsie bieżących wydarzeń. Oczywiście taka sama musi być również praca magisterska politologia tzn. dobrze, gdy dotyka współczesnych zagadnień.

Mało tego podczas pisania opracowań, jakimi są prace magisterskie politologia, bardzo duże znaczenie ma osoba promotora. Można powiedzieć, że jest to człowiek, jakiego zadaniem jest pomoc studentowi w najbardziej newralgicznych kwestiach, a później także sprawdzenie pracy.

Rzecz jasna praca magisterska z politologii to autorskie dzieło studenta, lecz promotor może podsunąć interesujące rozwiązania, zasygnalizować pewne błędy czy też podpowiedzieć, jakie pozycje z literatury należy jeszcze przeczytać, aby praca nabrała lepszego wyrazu. Ze względu na to warto dokładnie zastanowić się nad jego wyborem. Bez wątpienia najlepiej jeśli specjalizuje się on w tej dziedzinie, jaką chce się poruszać w swojej pracy. W takim przypadku jego pomoc będzie zdecydowanie bardziej efektywna. Wiadomo, każdy promotor powinien ponadto pomóc formułować tematy prac magisterskich politologia.

A dla studenta najczęściej najtrudniejsze jest samo określenie o czym pragnie pisać. Rzecz jasna uczelnia zapewnia swoim żakom kilku promotorów. A ich wybór jest stosunkowo ważny, stąd nie należy w tym zakresie zdawać na przypadek.

5/5 - (5 votes)

Ocena pracy dyplomowej

Temat pracy:

Imię i nazwisko studenta:

Ocena merytoryczna

1. Praca powstała zgodnie z koncepcją

wypracowaną ze studentem 0 tak 0 nie
stopień realizacji koncepcji (w przyp. odp. pozytywnej) 0 wysoki 0 średni 0 niski
2. Treść pracy jest podporządkowana jasno sprecyzowanemu celowi pracy 0 tak 0 nie
stopień podporządkowania (w przyp. odp. pozytywnej) 0 wysoki 0 średni 0 niski
3. Widoczny jest wkład pracy własnej autora 0 tak n nie

uzasadnienie

Wnioski końcowe są skorelowane z celem pracy 0 tak dl nie
stopień korelacji (w przyp. odp. pozytywnej) 0 wysoki 0 średni 0 niski
Student wykazał się samodzielnością w gromadzeniu niezbędnych materiałów i literatury 0 tak O nie
0 wysoki 0 średni 0 niski

Praca zawiera odsyłacze do literatury 0 tak

ocena odwołań literaturowych (w przyp. odp. pozytywnej)

Praca zawiera poprawnie wykonany spis literatury 0 tak

ocena spisu literatury (w przyp. odp. pozytywnej)        O wysoka O średnia

Uzasadnienie

Inne uwagi

Ocena końcowa pracy:

Pracę oceniam jako:

Opcjonalne uzasadnienie oceny:

Dnia

podpis promotora

5/5 - (5 votes)