Co to jest ghostwriting i czy to legalne?

Ghostwriting to proces pisania tekstów (np. książek, artykułów, piosenek) przez jedną osobę, ale podpisanych przez inną osobę. Często jest to używane przez celebrytów lub polityków, którzy nie mają czasu lub umiejętności do pisania własnych tekstów.

Jest to legalne, pod warunkiem, że jest uczciwe i przejrzyste, czyli autorzy ghostwriterzy są odpowiednio wynagradzani i ich praca jest ujawniana. Jeśli jednak ghostwriter jest wykorzystywany w celu oszustwa lub ukrywania prawdziwego autorstwa, może to być nielegalne.

Inne przykłady zastosowania ghostwritingu to:

 • pisanie prac naukowych lub magisterskich przez studentów lub doktorantów,
 • pisanie speeche przez polityków lub prezesów firm,
 • pisanie komentarzy i artykułów przez blogerów i influencerów,
 • pisanie tekstów piosenek przez muzyków.

Jednak ważne jest, aby pamiętać, że ghostwriting może być krytykowany za brak autentyczności i przejrzystości. Wiele instytucji akademickich i redakcji prasowych ma polityki dotyczące ghostwritingu, które nakładają ograniczenia lub nawet zabraniają tej praktyki.

Kwestia etyczna ghostwritingu jest skomplikowana i budzi różne opinie.

Z jednej strony, ghostwriting może być uważany za etyczny, jeśli jest uczciwe i przejrzyste, czyli autorzy ghostwriterzy są odpowiednio wynagradzani i ich praca jest ujawniana. Może to być przydatne dla osób, które potrzebują pomocy w pisaniu, a ghostwriter może dostarczyć im cennych umiejętności i doświadczenie.

Z drugiej strony, ghostwriting może być krytykowany za brak autentyczności i przejrzystości. Jeśli ghostwriter jest wykorzystywany w celu oszustwa lub ukrywania prawdziwego autorstwa, może to być nieetyczne.
Jest to szczególnie ważne w przypadku prac naukowych, gdzie autentyczność pracy jest kluczowa.

Ogólnie, etyczność ghostwritingu zależy od indywidualnych przypadków i odpowiedzialności osób będących zaangażowanych w tą praktykę.

5/5 - (7 votes)

Czy warto mieć wyższe wykształcenie?

Ogólnie rzecz biorąc, wyższe wykształcenie może przynieść wiele korzyści, takich jak lepsze perspektywy zawodowe, wyższe zarobki i możliwość rozwoju osobistego. Jednak wartość wyższego wykształcenia zależy od indywidualnych celów, oczekiwań i sytuacji osoby, która je uzyskuje. Niektórzy ludzie mogą osiągnąć sukces zawodowy i finansowy bez wyższego wykształcenia, podczas gdy inni mogą uzyskać wyższe wykształcenie i nadal mieć trudności z odnalezieniem się na rynku pracy. Dlatego też warto dobrze przemyśleć, czy wyższe wykształcenie jest odpowiednie dla Ciebie i czy będzie przynosić korzyści, które oczekujesz po jego uzyskaniu.

Oprócz lepszych perspektyw zawodowych i wyższych zarobków, wyższe wykształcenie może przynieść także inne korzyści, takie jak:

 • Możliwość rozwoju osobistego i zdobycia nowych umiejętności oraz wiedzy, co może przyczynić się do lepszego rozumienia otaczającego nas świata i lepszego radzenia sobie z wyzwaniami.
 • Większe szanse na znalezienie pracy w wybranej branży lub na stanowisku o wyższym prestiżu.
 • Możliwość dalszego rozwoju kariery zawodowej i awansu na wyższe stanowiska.
 • Możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy i umiejętności, co może być przydatne w wybranej przez nas dziedzinie lub branży.
 • Większe poczucie satysfakcji i osobistego rozwoju.

Jednak pamiętaj, że wyższe wykształcenie to także więcej czasu i wysiłku poświęconego na naukę oraz większe koszty związane z jego uzyskaniem. Dlatego też warto dobrze przemyśleć, czy wyższe wykształcenie jest dla Ciebie odpowiednie i czy będzie Cię ono satysfakcjonować.

Czy wystarczy zwykły licencjat czy lepiej studia magisterskie?

To zależy od indywidualnych celów i oczekiwań oraz od branży i stanowiska, w których chcesz pracować. W niektórych branżach i na niektórych stanowiskach wystarczy licencjat, podczas gdy w innych wymagane jest wyższe wykształcenie, takie jak magister lub doktorat.

Warto też pamiętać, że stopień licencjata jest pierwszym stopniem studiów wyższych, podczas gdy magister jest drugim stopniem studiów wyższych. W związku z tym magister jest bardziej zaawansowanym stopniem wykształcenia i może dawać więcej możliwości rozwoju kariery zawodowej. Jednak nie oznacza to, że osoby z dyplomem magistra automatycznie osiągają lepsze wyniki zawodowe niż osoby z dyplomem licencjata. Warto więc dobrze przemyśleć, czy magister jest odpowiedni dla Ciebie i czy będzie przynosić korzyści, które oczekujesz po jego uzyskaniu.

Jakie kierunki studiów są najlepsze?

Trudno jednoznacznie określić, które kierunki są najlepsze, ponieważ to zależy od indywidualnych zainteresowań, celów i oczekiwań oraz od sytuacji rynkowej i potrzeb różnych branż. Niektóre kierunki mogą być bardziej popularne lub bardziej prestiżowe, ale to nie znaczy, że będą lepsze dla wszystkich.

Jeśli chcesz wybrać kierunek studiów, który będzie odpowiedni dla Ciebie, powinieneś rozważyć swoje zainteresowania, umiejętności i cele oraz sprawdzić, jakie możliwości zawodowe daje dany kierunek. Możesz też zasięgnąć rady osób, które już studiowały lub pracują w wybranej przez Ciebie branży, lub skontaktować się z doradcą zawodowym, który może Ci pomóc w podjęciu decyzji.

A które dają lepsze zarobki?

Ogólnie rzecz biorąc, istnieją pewne kierunki studiów, które mogą dawać lepsze zarobki po ich ukończeniu. Na przykład w niektórych branżach, takich jak technologia, finanse czy zarządzanie, wynagrodzenia absolwentów mogą być wyższe niż w innych branżach. Jednak nie ma jednoznacznych danych, które mówią o tym, jakie kierunki studiów dają najlepsze zarobki. Wynagrodzenie zależy od wielu czynników, takich jak lokalizacja, doświadczenie, umiejętności i kompetencje zawodowe, a także od sytuacji na rynku pracy w danej branży. Dlatego też warto dobrze przemyśleć, jakie kierunki studiów są dla Ciebie odpowiednie i czy będą dawać możliwości rozwoju i satysfakcjonujące zarobki.

5/5 - (8 votes)

Stawianie tezy w pracy dyplomowej

Generalnie można przyjąć, że jeśli chodzi o postawienie tezy pracy dyplomowej lub magisterskiej, możliwe są dwa źródła, a mianowicie: inspiracja może pochodzić od samego studenta, jak wspomniano powyżej, lub temat może być narzucony przez promotora. lub w miejscu pracy lub w innej instytucji. Samodzielny wybór tematu badawczego przez studenta jest zwykle wynikiem lektury literatury studenckiej na ten temat, umiejętności krytycznego spojrzenia na inne prace naukowe, uważnej obserwacji konkretnych wydarzeń lub procesów gospodarczych, czy wreszcie fascynacji konkretnym problemem. W odniesieniu do pytań badawczych stawianych przez promotora nie ogranicza to możliwości prezentowania przez studenta własnych przemyśleń i wyników badań.

Teza jest tym, o czym chcesz powiedzieć światu swoją pracą. Może to być pomysł interpretacyjny, ciekawe porównanie, efekt wnikliwej analizy, nowe rozwiązanie lub demonstracja związku lub wpływu. Nie należy mylić pracy magisterskiej z tematem pracy magisterskiej. Praca jest odpowiedzią na problem badawczy na ten temat.

Za pomocą tezy pracy dyplomowej student udowadnia, że potrafi samodzielnie myśleć i powiedzieć coś świeżego, nowego i innowacyjnego na wybrany przez siebie temat. Tylko poprawnie zaprojektowana teza pozwala na stworzenie pracy ciekawej, czytanej nie z przymusu, ale z zainteresowaniem.

Teza ta nie może być jednak tautologią (zob. Wikipedia): Tautologie są zdaniami analitycznymi apriorycznymi – niezależnymi od doświadczenia, (koniecznymi i ogólnymi), wyrażającymi tylko to, co zawiera się w przedmiocie zdania, wyjaśniającymi (tłumaczącymi) tylko wiedzę, która już posiadany.

W pracy dyplomowej typu projektowo-badawczej teza zwykle jest określona, ale cel powinien być jasno określony w stosunku do zakresu pracy wskazanego na stronie głównej.

Hipoteza naukowa to założenie, które powinno wynikać z aktualnego stanu badań, czyli czy istnieje już teoria wyjaśniająca pewien fakt. W przeciwnym razie hipoteza byłaby zasadniczo bezsensowna. Hipoteza musi spełniać następujące warunki:

 • dotyczą ważnych zagadnień z danej dziedziny nauki,
 • nie są sprzeczne z wcześniej zweryfikowanymi oświadczeniami,
 • być jasno określone i weryfikowalne.

Testowanie hipotezy polega na potwierdzeniu jej zgodności z najnowszym poziomem wiedzy naukowej oraz wynikami testów empirycznych.

5/5 - (8 votes)

Cel pisania pracy dyplomowej

Praca dyplomowa jest dowodem samodzielnego rozwiązania postawionego w temacie pytania naukowego. Student musi udowodnić, że potrafi wykorzystać zdobytą w trakcie studiów wiedzę teoretyczną. Napisanie pracy dyplomowej, obrona jej na egzaminie końcowym i uzyskanie pozytywnej oceny jest warunkiem ukończenia studiów i ukończenia studiów.

W swojej pracy dyplomowej student musi wykazać się dogłębną znajomością jednej z dyscyplin naukowych objętych programem, będącej przedmiotem specjalizacji.

Ponadto muszą udokumentować umiejętność samodzielnego wyszukiwania i korzystania z literatury naukowej, a także umiejętność korzystania z materiałów źródłowych i łączenia teorii z praktyką.

Praca dyplomowa musi być formalnie poprawna, wykazywać dobry poziom wiedzy studenta i znajomości literatury przedmiotu, a także umiejętność rozumowania naukowego i ustrukturyzowanego rozumowania naukowego.

Należy w tym miejscu podkreślić, że pracę dyplomową, zwłaszcza podczas kształcenia na odległość, należy przeznaczyć na szerszą część praktyczną, gdyż studenci najczęściej pracują w przedsiębiorstwach komercyjnych lub agencjach rządowych.

Jednak praca magisterska musi reprezentować wyższy poziom naukowy niż licencjacka. Przejawia się to w rozbudowanej części teoretycznej, pełniejszym przeglądzie literatury na ten temat oraz wyższym poziomie metodologiczno-metodologicznym.

Praca magisterska powinna rozwiązywać określone problemy lub być odkrywcza, stanowić cenny wkład naukowy. Można zatem powiedzieć, że w pracy dyplomowej student musi wykazać się umiejętnością oceny opisywanych zjawisk, logicznego łączenia zdobytej wiedzy i wykorzystywania jej, samodzielnego myślenia.

Innym aspektem, który zasługuje na uwagę jest to, że studentowi musi towarzyszyć poczucie satysfakcji i satysfakcji z pisania pracy dyplomowej, że przyczynił się do wyjaśnienia lub wyjaśnienia problemu naukowego. Proces pisania pracy jest także okazją do wyrażenia siebie przez autora, a notabene uczy go systematyczności i kompleksowości w prezentowaniu wyników swojej pracy.

W pracy zawodowej (firmy) nie wystarczy bierne opisywanie stanu faktycznego. Student musi oceniać badane zjawiska, formułować wnioski i logicznie je uzasadniać.

Zazwyczaj prowadzący, po kilku spotkaniach z uczestnikami seminarium i po dokonaniu przez nich wyboru tematów swojej pracy, omawia z nimi niektóre tematy przy aktywnym udziale wszystkich uczestników seminarium. Jednocześnie zwraca uwagę na kwestie, które należy poruszyć w trakcie pracy. Przy okazji uwaga praktyczna: studenci powinni być obecni na każdym seminarium, analizować i odnosić uwagi promotora do innych tematów ich tematu. Podczas seminariów student otrzymuje dużą ilość różnorodnych informacji, wskazówek, a nawet materiałów potrzebnych do przygotowania pracy.

Tezy są ważnym etapem procesu dydaktycznego. Podczas pisania pracy magisterskiej studenci poznają teoretyczną i praktyczną stronę pracy naukowej, a także uczą się jasnego, uporządkowanego i logicznego przedstawiania swoich myśli i stanowisk. To trudna, ale niezwykle ważna umiejętność.

5/5 - (7 votes)

Rozdziały i podrozdziały pracy dyplomowej

Sekcje i podrozdziały są najważniejszymi częściami pracy, ponieważ zawierają jej najważniejszą treść. Oczywiście sam autor decyduje o podziale tekstu na rozdziały, podrozdziały lub akapity (za radą promotora). Dlatego podział na rozdziały jest pracą twórczą autora pracy.

Tytuły i odpowiadające im treści rozdziałów powinny następować po sobie, tworząc całościową, wewnętrznie holistyczną i nieprzypadkową, co pozwala przejść do głębszych i bardziej szczegółowych rozważań, a następnie do ewentualnej syntezy lub uogólnienia.

Podczas redagowania tekstu głównego pracy należy uwzględnić następujące środki formalne:

 • należy wyróżnić poszczególne sekcje, aby każda rozpoczynała się na nowej stronie, a podsekcje można było oddzielić pustą linią,
 • tytuł rozdziału i jego numer należy pisać cyframi rzymskimi, które powinny znajdować się pośrodku,
 • liczba odcinków nie powinna być zbyt duża, ale też zbyt mała. Zakłada się, że powinny być co najmniej trzy.

Struktura rozdziałów i działów nie powinna być zbyt skomplikowana. Na początku każdej sekcji możesz krótko zapisać, o czym mowa.

Bibliografia

 1. Boć Jan, Jak pisać prace magisterską, Wydawnictwo Kolonia Ltd, Wrocław 1995.
 2. Gambarelli Gianfranco, Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską: Wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie, Universitas, Kraków 1998.
 3. Godziszewski Jerzy, Ogólne zasady pisania, recenzowania i obrony prac dyplomowych, TNOiK, Zielona Góra 1987.
 4. Jura Józef, Jan Roszczypała, Metodyka przygotowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2000.
 5. Majchrzak Jadwiga, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych : poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1999.
 6. Osuchowska Barbara, Poradnik autora, tłumacza i redaktora, Warszawa 2005.
 7. Pułło Andrzej, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2000.
 8. Pytkowski Wacław, Organizacja badań i ocena prac naukowych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1981.
 9. Urban Stanisław, Wiesław Ładoński, Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2001.
 10. Węglińska Maria, Jak pisać pracę magisterską?: poradnik dla studentów, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2002.
 11. Wójcik Krystyna, Piszę pracę magisterską: poradnik dla studentów kierunków ekonomicznych, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2002;
 12. Wójcik Krystyna, Piszę pracę magisterską: poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych (licencjackich, magisterskich, doktorskich), Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2002.
 13. Zaczyński Władysław, Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, ŻAK, Warszawa 1995.
5/5 - (7 votes)