Zalecany układ treści pracy licencjackiej

1. Wprowadzenie

Kilkustronicowa analiza ogólna wprowadzająca w prezentowane zagadnienia, zarysowująca pobieżnie problematykę pracy i użyteczność wynikającą z jej realizacji. Rozdział ten powinno kończyć przedstawienie celu pracy, jej zakresu oraz hipotez badawczych, które będą podlegały weryfikacji w następnych rozdziałach. Wskazane jest również zwięzłe przedstawienie struktury (zawartości) poszczególnych rozdziałów.

2. Część główna pracy

Struktura tej części pracy powinna być dostosowana do specyfiki i przedmiotu zagadnienia stanowiącego treść właściwą pracy. Część teoretyczna pracy (projektu) powinna opisywać znane metody rozwiązania problemu badawczego oraz opis analizy literaturowej w zakresie niezbędnym do przedstawienia tej części pracy. Struktura tego rozdziału powinna stanowić perspektywę do późniejszych analiz. Układ części empirycznej może składać się z:

2.1  Opis projektu (założenia)

2.2  Prezentacja metodyki przeprowadzonych badań z dokładnym uwzględnieniem źródeł pozyskiwania danych pierwotnych i wtórnych oraz wykorzystanych metod gromadzenia danych (np. badania ankietowe, wywiad skategoryzowany itp.) oraz metod analitycznych. Opis wykorzystanych narzędzi obróbki danych, w tym aplikacji komputerowych.

2.3   Prezentacja wyników przeprowadzonej analizy i na jej podstawie sformułowanie pożądanych kierunków działań służących rozwiązaniu założonego problemu (wnioski).

Zaleca się podzielenie tej części na rozdziały.

3. Zakończenie

Zawiera ocenę autora dotyczącą stopnia zrealizowania celu pracy, a także wskazanie przyczyn, z powodu których nie udało się celu w pełni zrealizować. Autor powinien tutaj zawrzeć również wnioski dotyczące w szczególności możliwości dalszej poprawy projektu (jeśli jest to np. moduł edukacyjny) ew. optymalizacji, w przypadku analizy prawnej przedstawić w podsumowaniu dostrzeżone wadliwości obowiązujących rozwiązań i wskazać ewentualne kierunki zmian.

4. Literatura

Należy podać wszystkie źródła, które wykorzystano w pracy w tym również, oprócz wydawnictw zwartych, adresy stron WWW.

5/5 - (3 votes)

Dodaj komentarz