Struktura pracy

We wstępie i(lub) streszczeniu przedstawia się strukturę pracy. Niekoniecznie jednak szczegółowo, bardziej ogólnie treść rozdziałów (zwłaszcza, że ​​formalnie jeszcze nie istnieją).

Należy pamiętać, że struktura pracy (poszczególne rozdziały i podrozdziały) jest konsekwencją przyjęcia określonej metody rozwiązania danego problemu badawczego. Czytelnik (np. recenzent) zainteresowany przyjętą przez autora metodą najpierw przeanalizuje strukturę pracy, a następnie sprawdzi, jak autor zdefiniował zastosowaną przez niego metodę. Decydującym czynnikiem jest zatem treść metody, a nie jej nazwa. Nie wystarczy zatem zawrzeć we „Wstępie” formuły, że „dzieło zostanie napisane metodą analityczno-syntetyczną” bez dalszej refleksji. Taka jest treść pracy, a jej struktura powinna to potwierdzać.

Każdy rozdział pracy dyplomowej powinien być logicznie powiązany z resztą pracy. Nie może stanowić części autonomicznej związanej z samą strukturą dzieła przez sam tytuł. Treść danego rozdziału powinna logicznie wynikać z treści poprzedniego i implikować kolejność refleksji w następnym rozdziale.

Rozdziały powinny być podobne pod względem objętości (chociaż nie jest to bardzo trudna zasada). Praca magisterska powinna w zasadzie zawierać co najmniej trzy rozdziały i nie więcej niż pięć. Nie jest to jednak wymóg bezwzględny – dozwolone są prace z dwoma rozdziałami i te z więcej niż pięcioma rozdziałami.

Każdy rozdział powinien – podobnie jak cała praca – mieć własną strukturę, formalny układ treści. Tak więc, rozpoczynając dany rozdział, konieczne jest – przed omówieniem poszczególnych podrozdziałów i akapitów – krótkie scharakteryzowanie logiki użytej w nim treści. W tym miejscu należy wstępnie zdefiniować tematykę podrozdziałów, wskazując ich istotny związek z tematem rozdziału. Należy pamiętać, że zadaniem każdego rozdziału jest odpowiedź na konkretną część (aspekt) problemu badawczego postawionego we „Wstępie”.

W dalszej części pracy (podrozdziały, paragrafy) powinna znaleźć się szczegółowa refleksja na temat wybranych aspektów problemu zdefiniowanego we wstępie do rozdziału. na zakończenie podsumowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych analiz. Zdania kończące rozdział mogą stanowić wstępną zapowiedź treści kolejnego rozdziału, jako logiczną kontynuację danej refleksji.

5/5 - (10 votes)

Dodaj komentarz