Przypisy i aneksy w pracach dyplomowych

PRZYPISY

wyciąg z PN-78/N-01222.04

Ze względu na treść i charakter dzielą się na:

  • rzeczowe – objaśniające i komentujące fragmenty tekstu głównego,
  • słownikowe – podające znaczenie terminów obcojęzycznych, staropolskich, itd.
  • bibliograficzne – zawierające opisy dokumentów, z których pochodzą cytaty lub informacje zawarte w tekście.

Przypisy bibliograficzne powinny zawierać podstawowe elementy identyfikacyjne powoływanego dokumentu wg PN 78/N-01222/07, uzupełnione wskazaniem właściwej strony.

W przypadku ponownego odwołania się do dokumentu już opisanego w przypisie należy stosować zapis skrócony według następujących zasad:

  • jeśli powołujemy się na dokument wymieniony w przypisie bezpośrednio poprzedzającym stosuje się określenie: „Tamże” (lub: Ib., Ibid.) z podaniem numeru odpowiedniej strony;
  • jeśli powołujemy się na to samo miejsce dokumentu wymienionego w przypisie bezpośrednio poprzedzającym, umieszczonym na tej samej stronie książki, stosuje się jedynie określenie: „Tamże” (lub: Loc. cit., Ib., Ibid.);”

„Op. cit” – (opere citato = w poprzednio przytoczonym dziele)

„Zob. też” „Por. też” – stosowane są zastępczo z ww. skrótami.

  • jeśli powołujemy się na dokument wymieniony w jednym z przypisów wcześniejszych, należy powtórzyć tylko początkowe elementy opisu tego dokumentu dodając numer odpowiedniej strony.

UMIEJSCOWIENIE I SZEREGOWANIE PRZYPISÓW

Zaleca się umieszczanie przypisów u dołu strony, na której występują odpowiednie odnośniki w tekście, ewentualnie po poszczególnych rozdziałach.

SPOSOBY POWIĄZANIA PRZYPISÓW Z TEKSTEM
Za pomocą odnośników:

  • cyfry arabskie – dla całego tekstu
  • małe litery – w obrębie strony
  • znaki umowne (gwiazdki) – dla małej liczby przypisów

Odnośniki powinny znajdować się powyżej linii (czcionka frakcji górnej) z prawej strony.

WYRÓŻNIENIE GRAFICZNE

Zaleca się tekst przypisów wyróżniać mniejszą czcionką.

ANEKSY

Należy umieszczać przed lub po przypisach autorskich (dotyczy to przypadku, gdy przypisy zostały zgrupowane po tekście głównym).

5/5 - (6 votes)

Dodaj komentarz