Oświadczenie dyplomanta

Oświadczenie dyplomanta weszło już na stałe do polskich uczelni. Uczelnie w ten sposób starają się zabezpieczyć przez odpowiedzialnością za plagiaty studentów.

Imię i nazwisko: ………………………………………………………….. nr albumu: ………………….

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej z tytułu naruszenia przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) oświadczam, że przedkładana praca dyplomowa

Tytuł pracy: ………………………………………………………………………………………………………………… została napisana przeze mnie samodzielnie i nie była wcześniej podstawą żadnej innej urzędowej procedury związanej z nadaniem dyplomu wyższej uczelni lub tytułów zawodowych. Jednocześnie oświadczam, że w/w praca nie narusza, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, praw autorskich innych osób oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym. Wszystkie informacje umieszczone w pracy, uzyskane ze źródeł pisanych i elektronicznych oraz inne informacje, zostały udokumentowane w wykazie literatury odpowiednimi odnośnikami.

Jednocześnie oświadczam, iż treść pracy w wersji elektronicznej jest zgodna z treścią wydrukowanego oryginału pracy.

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie mojej pracy dyplomowej oraz przechowywanie jej w celach realizowanej procedury antyplagiatowej w bazie cyfrowej Systemu Antyplagiatowego, jak również w ogólnopolskim repozytorium pisemnych prac dyplomowych.

(podpis dyplomanta)

Bez podpisania takiego oświadczenia, niestety, nie obronicie swojej pracy dyplomowej.

5/5 - (6 votes)

Dodaj komentarz