Analiza i interpretacja wyników badań

Ta część pracy może obejmować kilka samodzielnych rozdziałów, na przykład: wymiary ciała, zajmowane środowiska, korelacje lub inne zależności, może być także jednym rozdziałem podzielonym na podrozdziały. Lepiej jeśli tytuł rozdziału jest adekwatny do zawartości.

Dla osób, które samodzielnie wykonywały pracę, ten rozdział jest zazwyczaj najłatwiejszy do napisania.
Trzeba, po prostu, po kolei napisać lub przedstawić w tabelach, na rycinach lub fotografiach wszystko to (lecz tylko to) co w ramach opisanej metodyki udało się zaobserwować, zmierzyć, policzyć lub zestawić.

Dla osób, które samodzielnie wykonywały pracę, ten rozdział jest zazwyczaj najłatwiejszy do napisania.  Trzeba, po prostu, po kolei napisać lub przedstawić w tabelach, na rycinach lub fotografiach wszystko to (lecz tylko to) co w ramach opisanej metodyki udało się zaobserwować, zmierzyć, policzyć lub zestawić.

Rozdział dotyczący analizy i interpretacji przeprowadzonego badania może przybierać różne formy w zależności od rodzaju prowadzonych badań. Musi zawierać analizę uzyskanych wyników i wniosków oraz może zawierać dyskusję, m.in. zawierać porównanie uzyskanych wyników z wynikami dostępnymi w literaturze. Przy dużej ilości badań i pracy efektem końcowym może być podsumowanie, które nie zawiera żadnych nowych informacji, a jedynie syntetyczne podsumowanie celu, wstępnych założeń, realizacji i osiągniętych wyników. Przykładowe warianty rozdziału zamykającego pracę badawczą przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1. Warianty zakończenia części merytorycznej dyplomowej pracy badawczej

Liczba

rozdziałów

Tytuły rozdziału lub rozdziałów Komentarz
1 „Analiza wyników i wnioski” Zauważenie pewnych zależności i ich skomentowanie
2 „Analiza wyników” Zauważenie pewnych zależności
„Podsumowanie i wnioski” Rekapitulacja najważniejszych elementów pracy i skomentowanie zauważonych zależności
2 „Analiza wyników, wnioski i dyskusja” Zauważenie pewnych zależności, ich skomentowanie i zestawienie z wynikami dostępnymi w literaturze
„Podsumowanie” Rekapitulacja najważniejszych rezultatów pracy
2 „Analiza wyników, wnioski i dyskusja” Zauważenie pewnych zależności, ich skomentowanie i zestawienie z wynikami dostępnymi w literaturze
„Przesłanki do dalszych działań” Podanie wytycznych i rekomendacji dla innych osób zajmujących się tematyką poruszaną w pracy

Źródło: M. Sydor, Wskazówki dla piszących prace dyplomowe, Poznań 2014, s. 24

5/5 - (2 votes)

Dodaj komentarz