Budowa tabel i wykresów

  1. Tabela składa się z tytułu, makiety i objaśnień.
  2. Tytuł powinien znajdować się nad tabelą, zwięźle określać zawartość danej tabeli i obejmować wszystkie cechy stałe prezentowanej zbiorowości, a więc informować, kto lub co jest prezentowane (np.: Pracujący), gdzie (np. w województwie kujawsko-pomorskim) i kiedy (np.: w latach 1999-2002), a także według wariantów jakich cech (np.: według płci). Pod tytułem podaje się często jednostkę miary ( np.: w tys. osób, w mln zł, w %).
  1. Makieta tabeli składa się z wierszy i kolumn. Na przecięciu wierszy i kolumn powstają pola tabeli, które powinny być wypełnione liczbami, a jeżeli jest to niemożliwe – znakami umownymi. Powszechnie stosowane znaki umowne:

kreska (-) oznacza, że zjawisko nie występuje, zero (0) oznacza, że zjawisko występuje w niewielkich ilościach, mniejszych niż pół jednostki miary przyjętej do wyrażania jego rozmiarów, kropka (.) oznacza brak informacji o danym zjawisku bądź też że posiadane informacje są niewiarygodne, krzyżyk (x) oznacza, że wypełnienie danego pola było ze względu na układ tabeli niemożliwe lub niecelowe, (w tym:) oznacza, że nie podaje się wszystkich składników prezentowanej sumy ogólnej.

  1. W objaśnieniach podaje się – jeżeli to konieczne – informacje o sposobie pomiaru, agregacji, porównywalności w czasie itp. oraz zawsze o źródle (źródłach) danych zamieszczonych w tabeli

(Źródło:………).

  1. Ilustracja (schemat, wykres, fotografia, mapa, plan, rysunek) powinna być zaopatrzona w tytuł (pod ilustracją) oraz informacje o źródle.
  1. Wykres jest rodzajem ilustracji i składa się z tytułu, pola i objaśnień.
  2. Tytuł powinien znajdować się pod wykresem i zawierać te same informacje co tytuł tabeli. Pole obejmuje graficzny obraz zjawiska. O polu wykresu decyduje typ wykresu, który powinien być dostosowany do rodzaju prezentowanych zjawisk i celu prezentacji. Każdy wykres musi być oparty na pewnej skali dostosowanej do celu prezentacji. W uzasadnionych przypadkach skala wykresu może zostać przerwana.

Objaśnienia zawierają legendę oraz, podobnie jak w tabeli, inne niezbędne informacje i zawsze źródło danych będących podstawą sporządzenia wykresu.

  1. Tabele oraz ilustracje (wykresy, schematy itp.) są numerowane narastająco (Tabela 1, Tabela 2…; Wykres 1, Wykres 2…; Fot. 1, Fot. 2…) lub z uwzględnieniem w pierwszej kolejności numeru rozdziału, z którego pochodzi tabela/ilustracja, w drugiej zaś kolejny porządkowy numer tabeli/ilustracji (Tabela 1.1.).
5/5 - (1 vote)

Dodaj komentarz